ITN doo Beograd | Sva prava zadržana © 1992 - 2017 | Dodaj sajt u omiljene | Preporuči stranicu | Uslovi korišćenja | Zaštita privatnosti
Logovanje za saradnike
Untitled Document
Brand manager :
Dalibor Šutanovac
+381 63 860 1520
+381 11 2198 662
kontakt e-mail
Brand manager :
Slaven Soldo
+381 62 214 880
+381 11 3160 328
kontakt e-mail
Brand manager :
Lazar Čemerlić
+381 63 314 017
+381 11 2104 196
kontakt e-mail
Brand manager :
Radenko Komatina
+381 63 830 2033
+381 11 2198 662
kontakt e-mail
SISTEMI ZA NAVODNJAVANJE

ITN GROUP vam nudi kompletno rešenje, od projektovanja do isporuke, montaže i puštanja u rad opreme i svih tipova sistema za navodnjavanje, tehničku podršku i servis u garantnom i vangarantnom roku.

Glavni cilj izgradnje sistema za navodnjavanje jeste povećanje profitabilnosti poljoprivredne proizvodnje, koja uključuje i :
- obezbeđenje vodoprivredne infrastrukture,
- promena strukture u poljoprivrednoj proizvodnji na proizvodnju povrća, semenske robe i krmnog bilja,
- uvođenje postrne setve i poboljšanje korisnosti raspoloživih oraničnih površina,
- obezbeđenje kontinuiteta u visokim prinosima kod biljne proizvodnje,
- veće iskorišćenje postojećih poljoprivrednih kapaciteta,
- uvećanje efikasnosti postojeće radne snage i mehanizacije, i optimalnije upošljavanje postojećih resursa,
- povećanje prihoda i profita.

Sve počinje realizacijom od Idejnog projekta koji se sastoji iz sledećih faza:
- obilazak lokaliteta i snimanje postojećeg stanja infrastrukture,
- definisanje novih kultura u zalivnom sistemu,
- utvrđivanje potrebne opreme za navodnjavanje,
- analiza potencijala investitora,
- kompletiranje Idejnog projekta i davanje smernica za Investicioni projekat,
- predaja i prezentacija Idejnog projekta.

Veoma su bitne karakteristike lokaliteta:
- prikaz zemljišta na kojem je potrebna/planirana izgradnja novog zalivnog sistema – struktura i
tip zemljišta, površine
- klimatski faktori – statistički pokazatelji temperaturnih režima i režima padavina, kao dva
najvažnija faktora problematike zalivnog sistema, uz analizu ostalih klimatskih faktora (vlažnost vazduha, vetrovi i dr.) mogu dati neke klimatske karakteristike područja:
a) temperaturni režim: tabelarni prikaz temperatura u prethodnom periodu za svaki od 12 meseci
uz izradu krive srednjih temperatura,
b) režim padavina – zaključci o sušama i izražene potrebe za navodnjavanjem se posmatraju iz
odnosa padavina u vanvegetacionom i vegetacionom periodu, iz razloga što su sve potrebe vode samo u vegetacionom periodu. Režim padavina je prikazan u tabeli (u mm, po mesecima), uz krivu padavina za dati period,
c) vlažnost vazduha – faktor koji je zavisan od temperaturnog režima i najveći je u decembru, a
najmanji u julu i avgustu. Ne utiče mnogo na vegetaciju poljoprivrednih kultura, ali neke, kao npr. soja, traže veću vlažnost u određenim fazama razvoja,
d) vazdušna strujanja – nemaju velikog uticaja na razvoj kultura, ali postoji mogućnost da budu
uzrok određenih šteta, pa se daje tabelarni prikaz maksimalnih vazdušnih strujanja (vetrova) na lokaciji,
e) insolacija – trajanje sunčevog sjaja, ima određeni uticaj na vegetaciju poljoprivrednih kultura, pa
je potrebno naglasiti i ovaj faktor koji meri broj sunčanih sati (dana) u vegetacionom periodu.

Postoje četiri metode navodnjavanja koje se danas koriste, i to:
a) podzemno navodnjavanje,
b) površinsko ili gravitaciono navodnjavanje,
c) navodnjvanje po sistemu ''kap-po-kap'' i
d) navodnjavanje kišenjem.

Prema iskustvu razvijenih zemalja, od ukupno navodnjavanih površina, 75% zalivnih sistema koristi neku vrstu kišenja – najrasprostranjeniji su centar-pivot sistemi. Sistemi za navodnjavanje kišenjem izbacuju vodu kroz vazduh preko rasprskivača, simulirajući veštačku kišu, dok sve ostale metode dovode vodu direktno u zemljište, iznad ili ispod površine.

Prilikom izbora sistema za navodnjavanje postoje dva važna parametra koji se moraju analizirati – zemljište (vrsta i tipska pripadnost) i voda (zalihe, uz odgovarajući kvalitet). Ispunjenost ova dva uslova predstavlja realizaciju najvažnijeg koraka u procesu izgradnje. Najznačajniji fizički parametri koji se moraju uzeti u obzir su: oblik i veličina zalivne površine, topografija zalivnog polja i količina uloženog vremena i rada neophodna za pravilno funkcionisanje sistema.

Sistemi za navodnjavanje kišenjem u ponudi ITN GROUP-a:
1) Centar pivot sistemi
To su samohodne mašine za navodnjavanje kišenjem sa stalnim pomeranjem oko centralne tačke-ose pivota. Cevovod je postavljen na A nosače koji se nalaze na međusobnom rastojanju od 20-50 m. Visina nosača zavisi od visine kulture koja se navodnjava. Glavna prednosti sistema je stalno kretanje čime se smanjuje potreba za radnom snagom i povećava površina koja se može pokriti zadatom normom navodnjavanja, uz ravnomerno navodnjavanje i niske gubitke vode.2) Linear sistemi
To su mašine napravljene slično kao i centar-pivot sistemi, sa pokretnim tornjevima A profila i vezama i cevima koje povezuju tornjeve. Glavna razlika je u tome što se tornjevi kreću istom brzinom i u istom pravcu. Osnovna prednost lineara u odnosu na pivot sistem je da može da navodnjava pravougaone površine i preko 300 m širine i 1.500 m dužine. Zbog velikih investicionih ulaganja ovi sistemi se koriste pre svega za useve sa visokim prinosima – povrće, grašak, šećerac i druge vrste povrća, semenska roba, lucerka, ..... Glavna prednost je pogodnost ravnomernog navodnjavanja kulture, na čitavom polju uključujući i uglove.3) Tifoni– Sistemi sa prenosivim kišnim topovima
Tifoni koriste rasprskivače velikog kapaciteta i visokog pritiska sa prečnikom rasprskavanja i do 100 m. Prilikom navodnjavanja čitav sistem se kreće duž prolaza koji se morao ostavljati na ivici parcela za manipulaciju. Sistem je prenosiv sa jedne parcele na drugu. Zahteva manja inicijalna ulaganja, ali mnogo više rada i veće radne pritiske vode u odnosu na pivot sisteme i lineare. Jedan sistem sa crevom dugim 300 m obično pokriva 3-4 ha u jednom prolazu, ali brojka može da odstupa u zavisnosti od tipa koji se odabere (sa većim ili manjim količinama vode i većim ili manjim radnim pritiscima). Prednost je mogućnost navodnjavanja polja nepravilnih oblika, različitih nagiba, i sa određenim preprekama. Nedostatak je gubitak vremena prilikom pomeranja sistema, a rasprskavanje se ne odvija ravnomerno.4) Sistemi ’’Kap-po-kap’’
Kod ovih sistema voda se pod malim pritiskom dovodi mrežom gusto razgranatih plastičnih cevovoda malih prečnika do svake biljke i vlaži manji deo površine zemljišta. Voda se ispušta pomoću specijalnih ispusta – kapaljki, postavljenih na određenom razmaku po njegovoj dužini, sa malim protokom, neprekidno ili povremeno, u određenim vremenskim intervalima, u korenov sistem biljke.
Sistem se koristi za navodnjavanje višegodišnjih rasada kao što su vinogradi i voćnjaci, a dobro se prilagođava i povrću i poljskim kulturama sa velikim međuredovima. Prednost sistema je najracionalnija potrošnja vode usled preciznog doziranja prema vrsti bilja i razmacima sadnje, maksimalna ušteda vode - gubitka vode gotovo i da nema, i ne ovlažuje se lišće niti vazduh oko biljke, pa su uslovi za razvoj biljnih bolesti manji. Mana je mogućnost začepljenja pojedinih kapaljki na plastičnim cevima, pa se biljka pored koje je takva kapaljka može osušiti, i kvasi se samo ograničeni deo tla oko svake biljke, pa se koren razvija samo u tom vlažnom delu.