ITN doo Beograd | Sva prava zadržana © 1992 - 2017 | Dodaj sajt u omiljene | Preporuči stranicu | Uslovi korišćenja | Zaštita privatnosti
Logovanje za saradnike
Untitled Document
Brand manager :
Dalibor Šutanovac
+381 63 860 1520
+381 11 2198 662
kontakt e-mail
Brand manager :
Slaven Soldo
+381 62 214 880
+381 11 3160 328
kontakt e-mail
Brand manager :
Dragan Branković
+381 63 214 186
+381 11 3160 328
kontakt e-mail
Više informacija na :
AG LEADER GPS SISTEMI

Savremena poljoprivreda u razvijenim zemljama suočena je sa sledećim zahtevima: da se ostvari što viši kvalitet, da se proizvodi po što nižim cenama i da bude što manje uticaja na životnu sredinu. Svi ovi zahtevi objedinjeni su u konceptu Precision Farming.

Poslednjih godina dominantnu ulogu u koncipiranju poljoprivredne proizvidnje ima nov pristup koji se sveukupno definiše nazivom precizna poljoprivredna proizvodnja (Precision Farming) ili lokacijski specifična poljoprivredna proizvodnja. Osnovni princip ovog koncepta je uzimanje u obzir prostorne i vremenske različitosti tla i useva na posmatranoj parceli zemljišta prilikom doziranja količine ulaza pri tretiranju tla i useva. Pod prostornim varijabilnostima podrazumevaju se promene u proizvodnoj parceli u pogledu tipa zemljišta, mikroreljefa, vodnih karakteristika, korovske populacije, dubine slojeva zemljišta, vlažnosti, hemijskog sastava, prinosa i drugih značajnih parametara.Podatak o poziciji primenjuje se za razne potrebe:
1. Označavanje parcela i administrativno praćenje delatnosti na njima, radi dobijanja što potpunijih statističkih podataka.
2. Praćenje prohoda i navođenje traktora i drugih mašina pri obavljanju poljoprivrednih radova.
3. Sprovođenje lokacijski specifične poljoprivredne proizvodnje, ostvarenje takozvane precizne poljoprivredne proizvodnje.
4. Vođenje dokumentacije o uspešnosti poslovanja, pri čemu pozicioniranje pomaže u definisanju parcela, transportnih puteva i drugog.

Najznačajniji efekti primene GPS tehnologija su:
- preklop se prosečno smanjuje sa 10% na 5%, što vodi smanjenju broja radnih sati i potrošnje goriva,
- smanjenjem preklopa smanjuje se i količina repromaterijala (đubriva, sredstva za zaštitu, seme),
- brzina kretanja pri radu može se povećati za oko 13%,
- vreme okretanja na uvratini se smanjuje za oko 15%.

Indirektni efekti:
- navođenje uz pomoć GPS-a je moguće i pri smanjenoj vidljivosti – noć, magla, prašina,
- kod distribucije mineralnog hraniva širokozahvatnom mašinom po polju, bez prepoznatljivih redova biljaka, GPS navođenje gotovo da nema alternative,
- naprezanje operatera je znatno smanjeno,
- za korišćenje GPS uređaja nije potrebno veliko radno iskustvo, te rukovaoc može biti i početnik,
- priprema za primenu GPS uređaja traje kraće nego priprema za konvencionalne sisteme,
- većina sistema za GPS ima integrisane i druge funkcije (dokumentacija, planiranje i sl.).

Precizna poljoprivredna proizvodnja se može posmatrati kao ciklus koji se sastoji od tri faze i više operacija na polju i u kancelariji:
1. Prva faza je prikupljanje podataka i podrazumeva merenje prinosa žita tokom žetve koristeći senzore i satelitski sistem za pozicioniranje, kao i neophodno uzorkovanje zemljišta pomoću adekvatne opreme. U ovoj fazi se pripremaju podaci za formiranje mapa prinosa. Ukoliko se izvrše merenja i drugih parametara koji opisuju stanje zemljišta i useva, mogu se formirati dodatne mape koje predstavljaju nadogradnju mapa prinosa.2. Druga faza je vrednovanje i planiranje odnosno formiranje, tumačenje i analiza mapa. To je složena faza u kojoj se prvo formiraju konkretne mape prinosa koje služe kao izvor informacija za dalju primenu, a zatim i aplikativne mape na osnovu kojih se određuje način i dubina obrade, setveni parametari, doziranje mineralnih đubriva i aplikativna količina pesticida, a sve u zavisnosti od konkretnih lokacija na parceli. Ovaj korak nije automatizovan i zavisi od tehnologa u smislu što on mora da donese čitav niz odluka, tipa da li se moraju usrednjiti prinosi u okviru jedne parcele, ili, nasuprot tome, pokušati da se maksimizira prinos u zonama parcele sa velikim potencijalom, i slično. Transfer prikupljenih podataka za vreme uzorkovanja tla i žetve od on-bord računara do kontrolnog računara vrši se posredstvom spoljne memorije, a dalje upravljanje podacima pomoću GPS geografskog informacionog sistema.3. Treća faza je primena aplikacionih mapa. Pored sistema za lociranje neophodna je i tehnika za lokacijski specifičnu primenu tehnologija proizvodnje. To se odnosi na aplikaciju linijskih sistema u:
- obradi zemljišta vođenjem po adekvatnoj dubini obrade,
- setvi, automatskom regulacijom količine semena po metru,
- aplikaciji mineralnog đubriva sa promenom norme,
- kontroli korova, sa vođenom promenom aplicirane količine pesticida.U Srbiji do sada ni jedna od većih poljoprivrednih korporacija nije implementirala GPS sisteme na svojim mašinama, ali je ITN GROUP u saradnji sa Mašinskim fakultetom u Beogradu vršio niz ekonomskih analiza o isplativosti primene GPS-a u kontekstu navođenja mašina i uklapanja prohoda na imanjima PKB Korporacije, najvećeg poljoprivrednog gazdinstva na Balkana. Rezultati ovih istraživanja prikazani su na dijagramu, a takođe i objavljeni u najeminentnijim domaćim časopisima: